โค้ดวันที่ 18/2…

โค้ดวันที่ 18/2/57

public class Mjava {
String name, department, position;
int salary;

void setData(String n, String d , String p , int s ){

name=n;
department=d;
position=p;
salary=s;

}//เม็ดตอด 2

void print(){
System.out.println(“M name:”+name);
System.out.println(“M name:”+department);
System.out.println(“M name:”+position);
System.out.println(“M name:”+salary);
}//เม็ดตอด 2

 

void calsalary(Double rate){
salary = (int) ((salary*rate)+salary);
System.out.println(“AdJustsalary”+rate);
System.out.println(“New salary”+rate);

}

void setData(String n, String d, String p, String string) {
// TODO Auto-generated method stub

}

 

 ////////////////// 2 

 

public class Mjava2 {

public static void main(String[] args) {
Mjava cm=new Mjava();
cm.setData (“name” ,”department” ,”position” ,”salary”);
cm.print();
cm.calsalary(0.07);
double rate=0.07;
}

}

 

}//class

Advertisements

โค้ดวันนี้

import java.util.Scanner;
public class woard {

public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int puk,pr,total1=0,total2=0,total3=0;
System.out.println(“ผู้สมัคร\t 1.นายพักผ่อน 2.นางพักกาย 3.นายพักใจ”);
for (int i = 0; i < 3;) {
System.out.print(“เลือกผู้สมัคร: “);
pr=sc.nextInt();
if(pr==1){
total1=total1+1;
}else if(pr==2){
total2=total2+1;
}else if(pr==3){
total3=total3+1;
}
i=i+1;
}
System.out.println(“คะแนนผู้สมัครคนที่ 1: “+total1);
System.out.println(“คะแนนผู้สมัครคนที่ 2: “+total2);
System.out.println(“คะแนนผู้สมัครคนที่ 3: “+total3);
}
}

java2

import java.util.Scanner; // รับค่าสแกนเนอร์
public class work_2 { // ชื่อไฟร์
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboard = new Scanner(System.in); // รับค่าคียบอร์ด หัวข้อ
System.out.print(“ชื่อ : \t”); // แสดงคำว่าชื่อ
String name=keyboard.nextLine(); // ช่องใส่ข้อความคำว่าชื่อ
System.out.print(“นามสกุล : \t”); // แสดงคำว่านามสกุล
String last=keyboard.nextLine(); // ช่องใส่ข้อความในช้องนามสกุล
System.out.print(“อายุ : \t”);
int age= keyboard.nextInt();
if (age<60)
System.out.println(“สูงอายุ”);

}
}

 

Java เลขคู่เลขคี่

import java.util.Scanner; //นำเข้าคาสสแกนเนอร์
public class work_1 {    // ชื่อไฟร์

public static void main(String[] args) {
Scanner keyboard = new Scanner(System.in);// รับค่าผ่านคียบอร์ด
System.out.println(“Input number”);// แสดงคำว่า “Input number”
int number,num; //ประกาศตัวแปร Number กับ Num
number =keyboard.nextInt(); //ใส่ค่าให้ Number ให้ที่พิมคียบอร์ด พิมเปนตัวเลขเท่านั้น
num= number%2;// กำหนดให้์Numberหาร2 เพื่อ จะหาค่าคู่คี่

if (num ==0)//คำสั่งเลือกทำ
System.out.println(“เลขคู่”);//แสดงผล
else
System.out.println(“เลชคี่”);//แสดงผล
}

}